Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla rodziców arrow Archiwum arrow Nabór na stanowisko urzędnicze w szkole
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
nowa
Kontakt
 
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze w szkole

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -samodzielny referent w wymiarze całego  etatu.

1. Wymagania niezbędne:

· obywatelstwo polskie,
· kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,
· kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
· wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy w administracji.


2. Wymagania dodatkowe:

· znajomość przepisów dotyczących ZFŚS
· znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
· znajomość przepisów oświatowych związanych z realizacją  obowiązku  szkolnego i przebiegiem nauki.
· znajomość przepisów wynikających z karty nauczyciela, Kodeksu Pracy,
· umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD i EXCEL,  znajomość programu Vulcan
· znajomość  urządzeń biurowych
· dokładność i rzetelność,
· dobra organizacja pracy,
· odpowiedzialność, komunikatywność i otwartość.

 3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

· prowadzenie dokumentacji ZFŚS,
· prowadzenie wszelkich prac dotyczących uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. :
· przygotowywanie i przechowywanie korespondencji zgodnie z obowiązującymi  zasadami kancelaryjnymi,
· wypisywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, a także stosownych zaświadczeń, prowadzenie ewidencji z tym związanej,
· sporządzanie  listy uczniów dojeżdżających, przygotowanie zestawienia zbiorczego dla organu prowadzącego,
· prowadzenie spraw związanych z wypadkami uczniów,
· prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów,
· prowadzenie stosownych rejestrów związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przebiegiem nauki,
· systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej i śledzenie stron internetowych Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
· sporządzanie dokumentów i wysyłanie drogą elektroniczną do wskazanych podmiotów oraz przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły w zakresie organizacji szkoły
· prowadzenie operacji kasowych związanych z bieżącymi potrzebami szkoły-pobieranie i rozliczanie środków pieniężnych z banku, sporządzanie raportów kasowych
· prowadzenie sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem tajemnicy służbowej,
· właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
· przestrzeganie terminów załatwianych spraw

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

· list motywacyjny,
· kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
· kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
· aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku samodzielnego referenta, ·      
· zaświadczenie kandydata o niekaralności,
· oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko samodzielnego referenta.

  5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:


· Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu ul.Warneńczyka 2, w zamkniętych kopertach z adresem i numerem telefonu kontaktowego składającego ofertę, wraz z dopiskiem „nabór na stanowisko samodzielnego referenta
  ¨  Termin składania ofert : - do dnia 13. 08.2010r.
w sekretariacie od godz. 800
do 1400.
·  Oferty, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

·  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch etapach: - etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów, etap II przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne.

·  O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Data ogłoszenia konkursu:  01.08.2010r

 Zatwierdził: Dyrektor szkoły – mgr Bogusława Czarny

< Poprzedni   Następny >
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2016