Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla rodziców arrow Archiwum arrow Nabór na stanowisko urzędnicze w szkole
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Nabór na stanowisko urzędnicze w szkole

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -samodzielny referent w wymiarze całego  etatu.

1. Wymagania niezbędne:

· obywatelstwo polskie,
· kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,
· kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
· wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy w administracji.


2. Wymagania dodatkowe:

· znajomość przepisów dotyczących ZFŚS
· znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
· znajomość przepisów oświatowych związanych z realizacją  obowiązku  szkolnego i przebiegiem nauki.
· znajomość przepisów wynikających z karty nauczyciela, Kodeksu Pracy,
· umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD i EXCEL,  znajomość programu Vulcan
· znajomość  urządzeń biurowych
· dokładność i rzetelność,
· dobra organizacja pracy,
· odpowiedzialność, komunikatywność i otwartość.

 3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

· prowadzenie dokumentacji ZFŚS,
· prowadzenie wszelkich prac dotyczących uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. :
· przygotowywanie i przechowywanie korespondencji zgodnie z obowiązującymi  zasadami kancelaryjnymi,
· wypisywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, a także stosownych zaświadczeń, prowadzenie ewidencji z tym związanej,
· sporządzanie  listy uczniów dojeżdżających, przygotowanie zestawienia zbiorczego dla organu prowadzącego,
· prowadzenie spraw związanych z wypadkami uczniów,
· prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów,
· prowadzenie stosownych rejestrów związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przebiegiem nauki,
· systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej i śledzenie stron internetowych Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
· sporządzanie dokumentów i wysyłanie drogą elektroniczną do wskazanych podmiotów oraz przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły w zakresie organizacji szkoły
· prowadzenie operacji kasowych związanych z bieżącymi potrzebami szkoły-pobieranie i rozliczanie środków pieniężnych z banku, sporządzanie raportów kasowych
· prowadzenie sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem tajemnicy służbowej,
· właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
· przestrzeganie terminów załatwianych spraw

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

· list motywacyjny,
· kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
· kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
· aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku samodzielnego referenta, ·      
· zaświadczenie kandydata o niekaralności,
· oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko samodzielnego referenta.

  5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:


· Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu ul.Warneńczyka 2, w zamkniętych kopertach z adresem i numerem telefonu kontaktowego składającego ofertę, wraz z dopiskiem „nabór na stanowisko samodzielnego referenta
  ¨  Termin składania ofert : - do dnia 13. 08.2010r.
w sekretariacie od godz. 800
do 1400.
·  Oferty, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

·  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch etapach: - etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów, etap II przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne.

·  O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Data ogłoszenia konkursu:  01.08.2010r

 Zatwierdził: Dyrektor szkoły – mgr Bogusława Czarny

< Poprzedni   Następny >
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2018